شاید خودشناسی را بتوان از مهمترین وظایف بشر دانست، تمام تصمیم گیریها، ارتباطات، فعالیتها، موفقیتها و شکستهای ما و جامعه مان به شناختی که از خود و غالب ذهنی مان داریم برمی گردد.
اگر در درونتان جستجو کنید چیزهایی خواهید یافت که اکنون برایتان غیر قابل تصور است، چیزهایی که هولناکند وچیزهایی که شگفت انگیزند. این سایت شامل اطلاعات و تمرینهایی است که به شما کمک خواهد کرد تا تحقیق خودتان را به طور موثر آغاز کنید.
در این قسمت ابتدا سعی در نشان دادن اهمیت و جایگاه خودشناسی خواهیم کرد، سپس به تعریف هدف و نحوه هدفگذاری شخصی و چگونگی تحقق آن خواهیم پرداخت و با ارائه مطالبی دیگر سعی درپاسخ به پرسش خودشناسی چگونه خواهیم داشت .
اما این فقط یک نقطه شروع و سرفصل حرکتی است که انتها ندارد.

تمام حقوق برای سعید مصباح و وبسایت اندیشه کاران محفوظ است | مشاور وب: کاویانی آنلاین