نقشه راه:
قدمهای اصلی جهت ایجاد کسب وکار به ترتیب زیر می‌باشد:

تمام حقوق برای سعید مصباح و وبسایت اندیشه کاران محفوظ است | مشاور وب: کاویانی آنلاین